Brak ofert w schowku do porównania.

Słownik

Odstąpienie od umowy deweloperskiej (ust dew. art. 29)– od umowy deweloperskiej ma prawo odstąpić zarówno nabywca jak i deweloper, jednakże pod pewnymi warunkami.

Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:

1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera obowiązkowych elementów umowy (ust dew. art. 22)

2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach,

3) jeżeli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami

4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej

5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy deweloperskiej

6) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy deweloperskiej, w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku:

 1. niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej.

 2. niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1 ustawy deweloperskiej, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.   

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.