Brak ofert w schowku do porównania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie serwisu internetowego rynek-deweloperski.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 
„Serwis” – strona główna www.rynek-deweloperski.pl oraz jej podstrony, 
„Właściciel Portalu” – MASTER PROPERTY Agnieszka Więckowska z siedzibą w Sadowa, ul. Biedronki 9, 05-092 Łomianki
„Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, 
„Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.
„Usługa” – usługa polegająca na możliwości bezpłatnego wyszukiwania informacji o Nieruchomościach i Partnerach, oraz usługa newslettera - informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika - wysyłanego drogą elektroniczną,
„Partner” przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości (deweloper), którzy zamówili usługę korzystania z Serwisu na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach,
„Inwestycja” – zespół budynków wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Partnera. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję,
„Nieruchomość” – mieszkanie, dom jednorodzinny, lokal użytkowy, apartament wakacyjny, których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,
„Ogłoszenie” - zestaw informacji o budowie lub sprzedaży bądź wynajęciu jednej lub większej liczby nowych nieruchomości

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników polegających na:
  możliwości bezpłatnego wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach i Partnerach
  możliwości nawiązania kontaktu z Partnerem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji
  możliwości skorzystania z pomocy doradcy kredytowego
  możliwości skorzystania ze Schowka, służącego do porównania wybranych ofert
  korzystaniu z usługi newslettera świadczonej przez Właściciela Portalu drogą elektroniczną, polegająca na bezpłatnym wysyłaniu przez Serwis informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika
 2. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

§ 3

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 4

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 

III. Warunki techniczne korzystania z Usługi

§ 5

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi, Użytkownicy powinni dysponować:

 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 2. kontem poczty elektronicznej;
 3. oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej;
 4. przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,

 

IV. Usługi Serwisu

§ 6

Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

 • wyszukiwarka ogłoszeń o Nieruchomościach i informacji o Partnerach
 • nawiązanie kontaktu z Partnerem
 • skorzystania ze Schowka i możliwości porównania ofert
 • usługi newslettera

§ 7

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach oraz informacji o Partnerach.
 2. W celu wyszukania Nieruchomości Użytkownik powinien podać lokalizację interesującej go Nieruchomości. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak: rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi, termin oddania i inne dostępne w wyszukiwarce opcje.
 3. W celu wyszukania informacji o Partnerach Użytkownik powinien kliknąć zakładkę Deweloperzy.
 4. Właściciel Portalu zwraca uwagę, że ogłoszenia o Nieruchomościach i informacje o Partnerach pochodzą od Partnerów.

§ 8

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z Partnerem w przedmiocie ogłoszenia o danej Nieruchomości lub Inwestycji. W tym celu powinien wypełnić formularz „Zapytaj o ofertę” znajdujący się przy ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”. Z chwilą kliknięcia przycisku do Partnera zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Użytkownika daną Nieruchomością. Partner może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. W celu wyszukania informacji o Partnerach Użytkownik powinien kliknąć zakładkę Deweloperzy.

§ 9

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania ze Schowka w celu porównania wybranych ofert.
 2. W celu porównania ofert należy wyszukać interesujące Użytkownika Nieruchomości na liście dostępnych mieszkań/domów/innych nieruchomości i kliknąć przycisk „Porównaj”.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi newslettera, polegająca na bezpłatnym wysyłaniu przez Serwis informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Użytkownika. Złożenie zamówienia na usługę newslettera następuje przez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Serwisie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 3. Kliknięcie przycisku „Subskrybuj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Właściciela Portalu. Na podany adres e-mail Użytkownika, system informatyczny automatycznie przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem przez Użytkownika oferty Właściciela Portalu.
 4. Z chwilą zawarcia umowy na usługę newslettera, Właściciel Portalu rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na wysyłaniu newslettera na adres e-mail Użytkownika podany przy zamawianiu usługi newslettera. Częstotliwość otrzymywania newslettera ustalana jest przez Właściciela Portalu.
 5. Newsletter ma charakter informacyjny oraz promocyjny i dotyczy produktów i usług Właściciela Portalu, jak również produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Serwisem.
 6. Umowa o świadczenie usługi newslettera może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Właściciel Portalu uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usługi newslettera ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, w którym Użytkownik korzysta z usługi newslettera w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Właściciel Portalu może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi newslettera, jeżeli żądanie zawarcia umowy pochodzi od Użytkownika, z którym Właściciel Portalu uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 9. Rozwiązanie umowy wymaga wysłania wiadomości na adres e-mail drugiej strony (adres e-mail Właściciela Portalu: biuro@rynek-deweloperski.pl) lub w przypadku Użytkownika kliknięciu w link rezygnacji z newslettera, dostępny w każdym newsletterze wysłanym do Użytkownika.

§ 11

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy newslettera bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 10 pkt. 3.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy newslettera, Użytkownik powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu podany w § 1 Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy newslettera, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

V. Reklamacje

§ 12

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Właściciela Portalu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@rynek-deweloperski.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Właściciela Portalu podany w § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać opis sprawy będącej powodem reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 3. Właściciel Portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

VI. Dane osobowe

§ 13

 1. W celu skorzystania z usług: - kontaktu z Partnerem, usługi newslettera, Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Dane osobowe podawane są również przez Użytkownika w przypadku korespondencji z Właścicielem Portalu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, lub poda w korespondencji z Właścicielem Portalu, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu. Właściciel Portalu może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.
 2. W celu wykonania umów o świadczenie usługi „kontakt z Partnerem”, dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika. W stosunku do tych danych ich administratorem będą odpowiednio Partnerzy.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Właściciela Portalu mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 15

 1. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych, przeniesienia lub ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Właściciela Portalu.
 2. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom zgodnie z § 14, żądanie, o którym mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu, należy kierować odpowiednio do właściwego Partnera.
 3. Właściciel Portalu jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

VII. Pliki cookies i inne technologie

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika. Pliki cookies zapisywane są na dysku komputera użytkownika i używane są w celu uniknięcia konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji przez użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika i za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostanie się wirusów komputerowych.
 3. Właściciel Portalu informuje, iż przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. W tym celu należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc".
 5. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu, ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z serwisu.
 6. Inne technologie wykorzystywane w celu śledzenia działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach strony Serwisu:
 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Portalu jest uprawniony do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. Właściciel Portalu jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników korzystających z usługi newslettera o zmianie Regulaminu przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2., będzie miało formę wiadomości e-mail.
 4. Właściciel Portalu umieści również informację o zmianie Regulaminu w widocznym miejscu Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Właściciela Portalu.
 6. Regulamin znajduje się na stronie https://rynek-deweloperski.pl/strony/2/regulamin-korzystania-z-serwisu-internetowego.

 

 

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.