Brak ofert w schowku do porównania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie serwisu internetowego rynek-deweloperski.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 
„Serwis” – strona główna www.rynek-deweloperski.pl oraz jej podstrony, 
„Właściciel Portalu” – MASTER PROPERTY Agnieszka Więckowska z siedzibą w Sadowa, ul. Biedronki 9, 05-092 Łomianki
„Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, 
„Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.
„Usługa” – usługa polegająca na możliwości bezpłatnego wyszukiwania informacji o Nieruchomościach i Partnerach, oraz usługa newslettera - informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika - wysyłanego drogą elektroniczną,
„Partner” przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości (deweloper), którzy zamówili usługę korzystania z Serwisu na zasadach zawartych w Ogólnych Warunkach,
„Inwestycja” – zespół budynków wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Partnera. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję,
„Nieruchomość” – mieszkanie, dom jednorodzinny, lokal użytkowy, apartament wakacyjny, których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,
„Ogłoszenie” - zestaw informacji o budowie lub sprzedaży bądź wynajęciu jednej lub większej liczby nowych nieruchomości

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników polegających na:
  możliwości bezpłatnego wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach i Partnerach
  możliwości nawiązania kontaktu z Partnerem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji
  możliwości skorzystania z pomocy doradcy kredytowego
  możliwości skorzystania ze Schowka, służącego do porównania wybranych ofert
  korzystaniu z usługi newslettera świadczonej przez Właściciela Portalu drogą elektroniczną, polegająca na bezpłatnym wysyłaniu przez Serwis informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika
 2. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

§ 3

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 4

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 

III. Warunki techniczne korzystania z Usługi

§ 5

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usługi, Użytkownicy powinni dysponować:

 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 2. kontem poczty elektronicznej;
 3. oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej;
 4. przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,

 

IV. Usługi Serwisu

§ 6

Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

 • wyszukiwarka ogłoszeń o Nieruchomościach i informacji o Partnerach
 • nawiązanie kontaktu z Partnerem
 • skorzystanie z pomocy doradcy kredytowego
 • skorzystania ze Schowka i możliwości porównania ofert
 • usługi newslettera

§ 7

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach oraz informacji o Partnerach.
 2. W celu wyszukania Nieruchomości Użytkownik powinien podać lokalizację interesującej go Nieruchomości. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak: rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi, termin oddania i inne dostępne w wyszukiwarce opcje.
 3. W celu wyszukania informacji o Partnerach Użytkownik powinien kliknąć zakładkę Deweloperzy lub Partnerzy Serwisu.
 4. Właściciel Portalu zwraca uwagę, że ogłoszenia o Nieruchomościach i informacje o Partnerach pochodzą od Partnerów.

§ 8

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z Partnerem w przedmiocie ogłoszenia o danej Nieruchomości lub Inwestycji. W tym celu powinien wypełnić formularz „Zapytaj o ofertę” znajdujący się przy ogłoszeniu, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”. Z chwilą kliknięcia przycisku do Partnera zostanie wysłane zgłoszenie o zainteresowaniu Użytkownika daną Nieruchomością. Partner może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. Użytkownik ma dodatkowo możliwość zgłoszenia chęci uzyskania informacji na temat kredytu na zakup danej Nieruchomości. W tym celu wypełniając formularz, o którym mowa powyżej, powinien zaznaczyć w nim opcję „Jestem zainteresowany kredytem” lub wejść w zakładkę „Kredyty” i wypełnić formularz kontaktowy. Po wysłaniu zgłoszenia z Użytkownikiem skontaktuje się doradca kredytowy.
 3. W celu wyszukania informacji o Partnerach Użytkownik powinien kliknąć zakładkę Deweloperzy lub Partnerzy Serwisu.

§ 9

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania ze Schowka w celu porównania wybranych ofert.
 2. W celu porównania ofert należy wyszukać interesujące Użytkownika Nieruchomości na liście dostępnych mieszkań/domów/innych nieruchomości i kliknąć przycisk „Porównaj”.

§ 10

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi newslettera, polegająca na bezpłatnym wysyłaniu przez Serwis informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Użytkownika. Złożenie zamówienia na usługę newslettera następuje przez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Serwisie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 3. Kliknięcie przycisku „Subskrybuj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Właściciela Portalu. Na podany adres e-mail Użytkownika, system informatyczny automatycznie przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem przez Użytkownika oferty Właściciela Portalu.
 4. Z chwilą zawarcia umowy na usługę newslettera, Właściciel Portalu rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na wysyłaniu newslettera na adres e-mail Użytkownika podany przy zamawianiu usługi newslettera. Częstotliwość otrzymywania newslettera ustalana jest przez Właściciela Portalu.
 5. Newsletter ma charakter informacyjny oraz promocyjny i dotyczy produktów i usług Właściciela Portalu, jak również produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Serwisem.
 6. Umowa o świadczenie usługi newslettera może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Właściciel Portalu uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usługi newslettera ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, w którym Użytkownik korzysta z usługi newslettera w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Właściciel Portalu może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi newslettera, jeżeli żądanie zawarcia umowy pochodzi od Użytkownika, z którym Właściciel Portalu uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 9. Rozwiązanie umowy wymaga wysłania wiadomości na adres e-mail drugiej strony (adres e-mail Właściciela Portalu: biuro@rynek-deweloperski.pl) lub w przypadku Użytkownika kliknięciu w link rezygnacji z newslettera, dostępny w każdym newsletterze wysłanym do Użytkownika.

§ 11

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy newslettera bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 10 pkt. 3.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy newslettera, Użytkownik powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu podany w § 1 Regulaminu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy newslettera, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

V. Reklamacje

§ 12

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Właściciela Portalu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@rynek-deweloperski.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Właściciela Portalu podany w § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać opis sprawy będącej powodem reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 3. Właściciel Portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

VI. Dane osobowe

§ 13

 1. W celu skorzystania z usług: - kontaktu z Partnerem, - pomocy doradcy kredytowego, - usługi newslettera, Użytkownik musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Dane osobowe podawane są również przez Użytkownika w przypadku korespondencji z Właścicielem Portalu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, lub poda w korespondencji z Właścicielem Portalu, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Portalu. Właściciel Portalu może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 2. W celu wykonania umów o świadczenie usługi „kontakt z Partnerem lub doradcą kredytowym”, dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika oraz doradcom kredytowym. W stosunku do tych danych ich administratorem będą odpowiednio Partnerzy lub doradcy kredytowi.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Właściciela Portalu mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 15

 1. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych lub ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Właściciela Portalu.
 2. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom lub doradcom kredytowym zgodnie z § 14, żądanie, o którym mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu, należy kierować odpowiednio do właściwego Partnera lub doradcy kredytowego.
 3. Właściciel Portalu jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

VII. Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika. Pliki cookies zapisywane są na dysku komputera użytkownika i używane są w celu uniknięcia konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji przez użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika i za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostanie się wirusów komputerowych.
 3. Właściciel Portalu informuje, iż przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. W tym celu należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc".
 5. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu, ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z serwisu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Portalu jest uprawniony do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. Właściciel Portalu jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników korzystających z usługi newslettera o zmianie Regulaminu przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2., będzie miało formę wiadomości e-mail.
 4. Właściciel Portalu umieści również informację o zmianie Regulaminu w widocznym miejscu Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Właściciela Portalu.
 6. Regulamin znajduje się na stronie www.rynek-deweloperski.pl/regulamin.

 

 

Jak znaleźć swoje wymarzone M...

 • Krok 1

  Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej lub w zakładce inwestycje

 • Krok 2

  Wybierz rodzaj nieruchomości i lokalizację

 • Krok 3

  Kliknij przycisk "szukaj"

 • Krok 4

  Wejdź w interesującą Cię inwestycję i przejrzyj listę dostępnych lokali pod opisem inwestycji.

 • Krok 5

  Zapytaj dewelopera o szczegóły inwestycji lub o konkretny lokal - wyślij zapytanie.